Klachtenprocedure

Het is de ervaring, dat veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in onderling overleg tussen ouders, leerkrachten en schoolleiding op de juiste manier worden afgehandeld.

klachten.jpg


Als er iets in de ogen van de ouders/verzorgers niet goed is of fout dreigt te gaan met hun kind, neemt de ouder eerst contact op met de leerkracht. Wanneer het overleg niet tot de gewenste afstemming komt, richt men zich op de intern begeleider of de bouwcoördinator. Komt men dan ook niet tot een acceptabele oplossing dan richt men zich tot de directeur en tenslotte tot de bestuurder.

Mochten de klachten niet of onvoldoende gehoord worden door leerkrachten, intern begeleider, bouwcoördinator, directeur of directeur bestuurder dan kan men zich richten tot de klachtencommissie.

klachten 3.jpg

De externe vertrouwenspersoon van Stichting Cambium kan u daarbij verder helpen.
Vertrouwenspersoon
Dhr. Herman Riphagen en
dhr.  Melle van der Hoek
Tel: 088-0931888

Daarnaast is stichting Cambium aangesloten bij de landelijke klachtencommissie.
Klachtencommissie Christelijk Onderwijs Postbus 82324 2508 EH Den Haag Telefoon: 070-3861697 (van 9.30 – 15.00 uur) E-mail: info@kringrechtspraak.org Website: www.geschillencommisiesbijzonderonderwijs.nl Secreataris is mevrouw mr. A.C. Melis-Gröllers

Klachten over intimidatie en seksueel misbruik kunnen worden doorgegeven aan de vertrouwensinspecteur.
Centraal meldpunt 0900-1113111.

klachten 2.jpg